Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


knihovna_jabok:import_novych_studenu

Import nově přijatých studentů do Evergreenu

Export nových studentů z ISu

Studijní agenda > hromadný výběr > Vybrat dotaz „Jabok: Přijat nezapsán(stav 88)“.

Dotaz je možné také zadat ručně:

[fak JA10][stud_stav 88]

Po vypsání výsledků dotazu (seznam studentů) použít odkaz „Zpět na Manipulace se seznamem vybraných studentů“

Poté v sekci Studijní - výběr studentů a operací vybrat „Tisky“ > Seznamy, sestavy (návod k sestavám, Prezentátoru) >

Ve „Výběru z připravených popisů sestav“ vybrat popis „JABOK: Knihovna: import nově přijatých studentů“.

Popis lze vložit také ručně:

<SESTAVA>
<STUDENT><TFORMA>
<F_OSOBA_UCO/>,<F_OSOBA_JMENO F_JMENA="prijmeni"/>,<F_OSOBA_JMENO F_JMENA="jmeno"/>,<F_OSOBA_EMAIL_PRIHLASKA/>,MAILING,<F_OSOBA_TRVBYD_ADRESA_RADEK1/>,<F_OSOBA_TRVBYD_ADRESA_RADEK2/>,<F_OSOBA_TRVBYD_STAT/>,<F_OSOBA_TRVBYD_ADRESA_PSC/>,<F_OSOBA_TRVBYD_TELEFON/>,111,3,<F_OSOBA_CISLO_OP/>,103,2,<F_OSOBA_DAT_NAROZENI FORMAT="11"/>,false,2019-09-01,</TFORMA>
<DATA_OSOBA><OSOBA_STUDIUM STUDIUM="?"/></DATA_OSOBA>
</STUDENT>
</SESTAVA>

V sestavě je nutné změnit datum expirace čtenářského účtu na 1.9. následujícího roku (v uložené sestavě je to datum 2019-09-01, které je ve výstupu posledním údajem na řádku)

Jako formu výstupu zvolit „Textový soubor s kódováním UTF-8 (Unicode)“

Import studentů do Evergreenu

Vytvoření tabulky s novými čtenáři

CREATE TABLE jabok_students (
  student_id integer,
  barcode text,
  last_name text,
  first_name text,
  email text,
  address_type text DEFAULT 'MAILING',
  street1 text,
  street2 text,
  city text,
  country text DEFAULT 'Česká republika',
  postal_code text,
  phone text,
  profile_id integer,
  ident_type integer,
  ident_value text,
  home_ou integer,
  net_access_level integer,
  date_of_birth date,
  active boolean,
  expire_date timestamp,
  stat_cat integer,
  stat_cat_entry integer);
  

Kopírování dat z CSV

COPY jabok_students (barcode, last_name, first_name, email, address_type, street1, city, country, postal_code, phone, profile_id, ident_type, ident_value, home_ou, net_access_level, date_of_birth, active, expire_date, stat_cat, stat_cat_entry)
  FROM '/home/opensrf/Ctenari/data_pro_import.csv'
    WITH CSV HEADER;

Nalezení duplicit dle jména a data narození

SELECT actor.usr.first_given_name, actor.usr.family_name, actor.usr.dob, jabok_students.first_name, jabok_students.last_name, jabok_students.barcode FROM jabok_students INNER JOIN actor.usr ON jabok_students.date_of_birth IS NOT DISTINCT FROM actor.usr.dob AND actor.usr.first_given_name IS NOT DISTINCT FROM jabok_students.first_name;

Výstup s duplicitními hodnotami

 first_given_name | family_name |  dob   | first_name | last_name | barcode
------------------+-------------+------------+------------+-------------+---------
 Adam       | Novák    | 1991-11-30 | Adam    | Novák    | 1234
 Anna       | Nováčková  | 1996-05-07 | Anna    | Nováčková  | 2345
 Alice      | Nováková  | 1979-07-07 | Alice   | Nováková  | 3456
 Amos       | Nováček   | 1973-04-11 | Amos    | Nováček   | 4567
(4 rows)

Smazání všech vypsaných duplicitních čtenářů

DELETE FROM jabok_students USING actor.usr WHERE jabok_students.date_of_birth IS NOT DISTINCT FROM actor.usr.dob AND actor.usr.first_given_name IS NOT DISTINCT FROM jabok_students.first_name;

Vložení do tabulky actor.usr

Pozn.: do tabulky musí být vloženo heslo

INSERT INTO actor.usr (
  profile, usrname, passwd, email, ident_type, ident_value, first_given_name, family_name,
  day_phone, home_ou, claims_returned_count, net_access_level, dob, expire_date, active)
  SELECT profile_id, barcode, email, email, ident_type, ident_value, first_name,
  last_name, phone, home_ou, 0, net_access_level, date_of_birth, expire_date, active FROM jabok_students;

Vložení úvodního čárového kódu (barcode)

Pozn.: číslo pro „barcode“ je totožné se „student id“)

INSERT INTO actor.card (usr, barcode)
  SELECT actor.usr.id, jabok_students.barcode
  FROM jabok_students
    INNER JOIN actor.usr ON jabok_students.barcode = actor.usr.usrname;

UPDATE actor.usr AS au SET card = ac.id FROM actor.card AS ac WHERE au.id=ac.usr AND au.id between 2089 AND 2184;


INSERT INTO actor.usr_address (usr, street1, city, state, country, post_code, address_type)
  SELECT actor.usr.id, jabok_students.street1, jabok_students.city, jabok_students.country, jabok_students.country, jabok_students.postal_code, jabok_students.address_type
  FROM jabok_students
  INNER JOIN actor.usr ON jabok_students.barcode = actor.usr.usrname;


UPDATE actor.usr SET expire_date = '2018-09-01 00:00:00+02' where id between 2089 AND 2184;
/var/www/eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/data/pages/knihovna_jabok/import_novych_studenu.txt · Poslední úprava: 2019/08/30 15:30 autor: ece