Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


katalogizace:oai-pmh_-_sklizeni_do_souborneho_katalogu

Sklízení záznamů Evergreenu do Souborného katalogu ČR pomocí protokolu OAI-PMH.

Využití OAI-PMH pro sklízení záznamů v Souborném katalogu ČR

Informace o využití protokolu OAI-PMH pro sklízení na stránkách Souborného katalogu

OAI-PMH v Evergreenu

Informace k obecné implementaci OAI-PMH v Evergreenu

Při použití novější verze Perlu je třeba v souboru /usr/local/share/perl/<verze Perlu>/OpenILS/WWW/OAI.pm1) provést následující úpravu:

 • řádek 234 změnit na:
  foreach my $metadataPrefix (keys %{ $oai_metadataformats }) {
 • řádek 253 změnit na:
  foreach my $key (keys %{ $oai_sets }) {

Nastavení OAI-PMH modulu pro sklízení záznamů z Evergreenu do souborného katalogu

Definice záznamů pro sklízení

Aktuálně v Evergreenu nejsou k dispozici sety. Pro vyloučení záznamů, které se nemají dostat do Souborného katalogu v rámci sklizně, je používáno interní pole MARC $995, které pomocí XSLT šablony potlačí metadata těch záznamů, které se sklízet nemají. Výsledný výstup tudíž obsahuje všechny identifikátory a časová razítka záznamů, které byly do katalogu Evergreenu přidány nebo byly aktualizovány v daném období, neobsahuje však žádná metadata těchto „nesklízených“ záznamů.

V praxi pak ve sklizeném souboru vypadá „nesklízený“ záznam např. takto:

<record>
  <header>
    <identifier>oai:knihovna.jabok.cz:30480</identifier>
    <datestamp>2018-10-04T14:46:04Z</datestamp>
  </header>
  <metadata/>
</record>

Šablona XSLT pro zpracování OAI-PMH výstupu pro sklizeň

oai_skc.xsl
<xsl:stylesheet version="1.0"
        xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
        xmlns:marc="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 
  <xsl:output omit-xml-declaration="yes"/>
 
  <xsl:template match="node()|@*">
    <xsl:copy>
      <xsl:apply-templates select="node()|@*"/>
    </xsl:copy>
  </xsl:template>
 
  <xsl:template match="*">
    <xsl:element name="marc:{name()}" namespace="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
      <xsl:copy-of select="namespace::*"/>
      <xsl:apply-templates select="node()|@*"/>
    </xsl:element>
  </xsl:template>
 
  <xsl:template match="marc:datafield[@tag='901' or @tag='990']"/>
  <xsl:template match="marc:datafield[@tag='100' or @tag='110' or @tag='111' or @tag='700' or @tag='710' or @tag='711']/marc:subfield[@code='0']"/>
  <xsl:template match="marc:datafield[@tag='856']/marc:subfield[@code='9']"/>
  <xsl:template match="marc:datafield[@tag='910' and marc:subfield!='Sigla1' and marc:subfield!='Sigla2' and marc:subfield!='Sigla3' and marc:subfield!='Sigla4']"/>
  <xsl:template match="marc:record[count(marc:datafield[@tag='995'])=0]"/>
  <xsl:template match="marc:record[marc:datafield[@tag='995']/marc:subfield!='ska']"/>
  <xsl:template match="marc:datafield[@tag='995']"/>
</xsl:stylesheet>

Šablonu nahrajte do adresáře /openils/var/xsl. V šabloně je potřeba upravit siglu/sigly přispívajících knihoven na řádku 23.

Zpracování výstupu pro sklizeň pomocí šablony XSLT obsahuje mj.:

 1. smazání polí, která se nemají dostat do Souborného katalogu (viz řádek 20)
  • 901 a 990
 2. smazání podpolí, která se nemají dostat do Souborného katalogu
  • podpole $0 v polích 1XX a 7XX, které v Evergreenu propojuje bibliografický záznam s autoritním záznamem - viz řádek 21,
  • podpole $9 v poli 856, které Evergreen používá pro určení knihoven,v nichž se má v katalogu zobrazit elektronický zdroj bez připojených fyzických exemplářů - viz řádek 22),
 3. definici sigly/sigel knihoven, jejichž záznamy se mají z evergreenového katalogu sklidit do Souborného katalogu (viz řádek 23),
 4. definici pole a jeho obsahu, na základě které budou do sklizně zařazeny záznamy, které toto pole a zadanou hodnotu obsahují (v šabloně je takto použito pole 995 a hodnota „ska“ pro zařazení do sklizně2) - viz řádky 24 - 26).

Nastavení OAI-PMH v opensrf.xml

Parametry pro OAI-PMH je potřeba nastavit také v konfiguračním souboru /openils/conf/opensrf.xml

Pro sklízení záznamů do Souborného katalogu ČR je v sekci <open-ils.oai> nutné mj.:

 • nastavit metadatový prefix „marc21“;
 • definovat, zda se do sklizně má dostat také informace o smazaných záznamech (viz dále).

Příklad nastavení parametrů pro OAI-PMH ve Společném katalogu Evergreen (SPOK):

<open-ils.oai>
        <keepalive>5</keepalive>
        <stateless>1</stateless>
        <language>perl</language>
        <implementation>OpenILS::Application::OAI</implementation>
        <max_requests>199</max_requests>
        <unix_config>
          <unix_sock>open-ils.oai_unix.sock</unix_sock>
          <unix_pid>open-ils.oai_unix.pid</unix_pid>
          <max_requests>1000</max_requests>
          <unix_log>open-ils.oai_unix.log</unix_log>
          <min_children>1</min_children>
          <max_children>5</max_children>
          <min_spare_children>1</min_spare_children>
          <max_spare_children>2</max_spare_children>
        </unix_config>
        <app_settings>
          <repository_name>Jabok</repository_name>
          <repository_identifier>knihovna.jabok.cz</repository_identifier>
          <base_url>https://mojzis.jabok.cuni.cz/opac/extras/oai</base_url>
          <copies>
            <a>owning_lib</a>
            <c>location</c>
            <b>circlib</b>
             <j>callnumber</j>
             <n>status</n>
             <p>barcode</p>
           </copies>
          <deleted_record>yes</deleted_record>
          <!-- <status_filter>^Available$</status_filter> -->
          <admin_email>cernin@jabok.cz</admin_email>
          <barcode_filter>^[A-Za-z0-9]+</barcode_filter>
            <metadataformat>
                <oai_dc>
                    <namespace_uri>http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/</namespace_uri>
                    <schema_location>http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd</schema_location>
                    <xslt>OAI2_OAIDC.xsl</xslt>
                </oai_dc>
                <marcxml>
                    <namespace_uri>http://www.loc.gov/MARC21/slim</namespace_uri>
                    <schema_location>http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd</schema_location>
                    <xslt>OAI2_MARC21slim.xsl</xslt>
                </marcxml>
                <marc21>
                    <namespace_uri>http://www.loc.gov/MARC21/slim</namespace_uri>
                    <schema_location>http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd</schema_location>
                    <xslt>OAI2_sk_test.xsl</xslt>
                </marc21>
            </metadataformat>    
        </app_settings>
      </open-ils.oai>

Nastavení triggerů pro zaznamenání změn exemplářů

Při sklízení záznamů do Souborného katalogu je využíváno časové razítko vytvoření/editace záznamu, tj. trigery pro reflektování změn týkajících se půjčování a vracení exemlářů jsou vypnuté (viz kapitola 2.3.2 Optional, setting the datestamp v anglické dokumentaci k OAI-PMH).

Odstranění záznamů smazaných v Evergreenu ze Souborného katalogu ČR

K odstranění smazaných záznamů ze SK lze využít status „deleted“ v souboru pro sklizeň.

Zahrnutí záznamů se statusem „deteled“ do sklizně je nutné nastavit v souboru /openils/conf/opensrf.xml v sekci „<open-ils.oai>“:

<deleted_record>yes</deleted_record>

Pro zahrnutí smazaných záznamů použijte hodnotu „yes“, pokud chcete, aby se smazané záznamy do sklizně nezahrnovaly, použijte hodnotu „no“.

Využití OAI-PMH pro odstranění smazaných záznamů knihovny ze souborného katalogu je nutné dohodnout a otestovat při vstupním testování OAI-PMH v Souborném katalogu.

OAI-PMH ve společných evergreenových katalozích

Společné sklízení katalogu

Společné zasílání za celý katalog je nutné předem dohodnout s oddělením Souborných katalogů v NK. Zároveň je nutné nahlásit sigly všech přispívajících knihoven. V případě, že jednotlivé knihovny používají vlastní adresu rozhraní OPACu Evergrenu, je nutné k jednotlivým siglám připojit také URL pro link záznamu v SK do lokální báze jednotlivých knihoven.

Definování knihoven, jejichž záznamy se mají sklízet do Souborného katalogu

Sigly všech knihoven, které se mají sklízet, musí být uvedeny v XSLT šabloně (v řádku 22). Pokud sigla knihovny v XSLT šabloně uvedena není, tato knihovna se ve sklizni neobjeví.

Smazané záznamy ve společných katalozích

V případě, že jsou do Souborného katalogu najednou sklízeny záznamy více knihoven, nelze zajistit, že bude sigla odstraněna v případě, že bude záznam smazán pouze v jedné knihovně 3). Záznam je proto ze souborného katalogu odstraněn pouze v případě, že k němu již neexistují exempláře v žádné evergreenové knihovně a záznamy byl z Evergreenu zcela smazán 4)

V případě, že chcete ve společném katalogu využívat odstranění smazaných záznamů ze Souborného katalogu pomocí OAI-PMH, je nutné nahlásit oddělení Souborných katalogů všechny sigly, které se mají smazat ze SK v případě, že má záznam při sklizni status „deleted“.

Doporučené postupy pro katalogizátory

Možnost dávkového přispívání do Souborného katalogu ČR

Dávkové přispívání do souborného katalogu se v současné době v žádné evergreenové knihovně nepoužívá. V případě zájmu je k dispozici starší dokumentace k dávkovému přispívání do Souborného katalogu ČR

Projekt VISK 3

Technické řešení a metodická doporučení byla vytvořena a rámci projektu Podpora sklízení záznamů prostřednictvím protokolu OAI-PMH z otevřeného knihovního softwaru Evergreen a zvýšení mobility služeb v Knihovně Jabok podpořeného z dotaceVISK3 2018
1)
Viz Informace k obecné implementaci OAI-PMH v Evergreenu.
2)
použité pole i hodnotu lze v šabloně definovat i jinak
3)
u záznamů se statusem „deleted“ nejsou uváděna žádná metadata, tudíž nemůže být uvedena ani sigla knihovny
4)
Automatické smazání záznamu při smazání poslední jednotky lze nastavit v menu Administrace > Lokální administrace > Nastavení knihovny. Lze zde také nastavit smazání záznamu v případě, že je v akvizici smazána poslední požadovaná jednotka v objednávce nebo akvizičním seznamu.
/var/www/eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/data/pages/katalogizace/oai-pmh_-_sklizeni_do_souborneho_katalogu.txt · Poslední úprava: 2023/01/19 14:23 autor: ece